مباحث و موضوعات مدیریت ب&#1575 (Hardcover)

مباحث و موضوعات مدیریت با By Parviz Dargi Cover Image
$40.00
Add to Wish List
Usually arrives at our store within 4-7 days

Description


کتاب حاوی بيست و يک فصل و دو پيوست است. عناوين اين فصلها عبارتند از ارتقای بهره ]وری فردی و سازمانی از ديدگاه بازاريابی با ارائه] ی 80 توصيه] ی کاربردی مشتری نوازی با ارائه] 40 توصيه] ی کاربردی اهميت و چگونگي تحقيقات بازاريابی با ارائه] ی 25 توصيه] ی کاربردی جايگاه و اهميت ارزش در نظام بازاريابی بنگاه اقتصادی مديريت تقاضا لزوم تدوين بيانيه] ی مأموريت بنگاههای اقتصادی و اعتقاد به آن در عصر رقابت هرم بازاريابي با ارائه] ی 35 توصيه] ی کاربردی رفتار خريدار در بازارهای مصرفي و تجاری با ارائه] ی 25 توصيه ]ی کاربردی تقسيم] بندی بازار تعيين بازار هدف در بازارهای داخلي و بين] المللی و شيوه]های نفوذ به بازارهای بين] المللی موضع يابی در بازار هدف با ارائه ]ی وجوه تمايز چگونگی طراحی آميزه] ی بازاريابی بنگاه اقتصادی مديريت محصول با ارائه ]ی 15 توصيه ]ی کاربردی نام تجاری ارتباط مؤثر با مشتريان از طريق بسته] بندی و رنگ مناسب بازاريابی خدمت و خدمات حمايت با ارائه] ی 15 توصيه] ی کاربردی قيمت] گذاری مديريت توزيع در بازارهای مصرفی با نگرش بازار ايران آسيب شناسی نمايندگيها در زنجيره ]ی ارزش آفرينی آميزه] ی ارتباطات و ترويج تبليغات و آسيب] شناسی آن در بازار ايران پيوست شماره 1: ضرورت نگرش سيستمی در نظام بازاريابی بنگاه اقتصادی پيوست شماره 2: الگوهای رفتاری موجودات انبوه] زی در مديريت بعضي از مباحث در قالب توصيه های کاربردی ارائه شده اند. در ارائه ي اين توصيه ها نکات زير مورد توجه بوده است کاربردی باشد متناسب با شرايط بازار باشد دسته بندی شده باشد از ساير علوم نظير روانشناسی، ارتباطات، و.. نيز استفاده شده باشد درانتهای کتاب نيز دو مقاله براي مديران و کارشناسان حوزه های بازاريابی و دانشجويان عزيز به صورت پيوست آمده است که بتوانند در بهبود عملکردشان مورد استفاده قرار دهند. مفهوم بازاريابی اين است که يک شرکت بايد نيازها و خواستهای مشتيران يک بازار هدف کاملاً تعريف شده را بشناسد و بتواند در مقايسه با رقبا به آن مشتريان، ارزش بيشتری ارائه کند تا مقبول ا
Product Details
ISBN: 9781989880180
ISBN-10: 1989880185
Publisher: Kidsocado
Publication Date: March 18th, 2021
Pages: 516
Language: Persian